Online

2008-I
 • Huszty Cs., Augusztinovicz F. — A teremakusztikai méréstechnikáról és a pásztázó szinuszjelekről
  kivonat | pdf
  Kivonat — A természeti és az épített környezetünkben zajló akusztikai jelenségekkel kapcsolatban sokféle élmény, szubjektív benyomás és érzettársítás él bennünk. A teremakusztikai vizsgálatok egyik alapvető kérdése a valós akusztikai viszonyok meghatározása és minél pontosabb mérése, amelynek lehetősége csak az utóbbi szűk száz évben kezdett megnyílni. A cikk összefoglalja, bemutatja és összehasonlítja az elterjedt teremakusztikai méréstechnikai módszereket, áttekinti alkalmazási lehetőségüket mind elméleti, mind gyakorlati szempontok szerint, valamint kísérletet tesz a szakirodalomban felhalmozódott tapasztalatokat és meglévő eredményeket egy egységes, áttekintő szemlélet mellett összegezve új eredményekkel is kiegészíteni, különös tekintettel a szinuszos pásztázó jelek előállításával és alkalmazásával kapcsolatban.
  Abstract — People have plenty of experience, subjective impressions and associations of acoustic phenomena in natural and built environments. One of the most important aspects of a room acoustic survey is to find out and measure the real conditions in the room most accurately, a process that became possible only since the last century. This paper gives an overview and comparison on common room acoustic measurement methods, reviews their advantages and drawbacks taking into account both theoretical and practical aspects and it proposes a unified approach that is being extended with new results, especially in the field of the generation and utilization of sine sweeps.
 • Nyirkos B. — Növénytársulások hangcsillapító hatása
  kivonat | pdf
  Kivonat — A hang terjedését a szabadban számos tényező befolyásolja. Ismert, hogy a növényzetnek van hangnyomásszint csökkentő hatása. (A szabványban egyszerű képlettel számítják a hangcsillapítás mértékét.) A számítási szabvány a csillapító hatást egyszerű képlettel számítja, és nem tesz különbséget a különböző növénytársulási formák között. Vizsgálatom célja a különféle növényi társulások összehasonlítása a két vegetációs időszakban, nyáron és télen. A cikk a lombhullató és örökzöld fás társulások hangcsillapító hatásának vizsgálatáról és mérési eredmények közléséről szól.
  Abstract — Several factors influence outdoor noise propagation. Reduction/reductive effect of sound pressure level of vegetation is well known. Sound attenuation is calculated by simple formula, which does not make a distinction among different kinds of plant communities. The aim of my research was to compare different plant communities in two growth seasons, in summer and winter. The article discusses research results on the measurement of the sound pressure absorption level of deciduous and indeciduous plant communities.
 • Reis F., Mesterházy B., Tóth B. — A Wienerberger Téglaipari Zrt. termékválasztékának feljesztése az épületek belső tereinek akusztikai minősége szempontjából
  kivonat | pdf
  Kivonat — A Wienerberger Téglaipari Zrt., Magyarország vezető téglagyártója nagy hangsúlyt helyez a termékek hangszigetelésére. A kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként jelentek meg olyan kerámia falazóelemek, amelyből készült falazatok hangszigetelése elegendően nagy, a hangszigetelésben szerepet játszó csatlakozó szerkezetek akusztikai hatása ismert, a különböző falazóelemekből készülő falazatok alkalmazási területei, és a gyártásból és kivitelezésből származó hibák hangszigetelésre gyakorolt hatása a szükséges mértékig körülhatárolt.E kutatás-fejlesztési tevékenység a Budapesti Műszaki Egyetem Épületakusztikai Laboratóriumával közösen zajlott, az eredmények elméleti, kísérleti és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak.A cikk áttekintést ad az elméleti háttérről éppúgy, mint az eredményekről, különös figyelemmel a homlokzati szerkezetek hő- és hangszigetelésének egymásra való kölcsönös hatására is.
  Abstract — Wienerberger, the leading brick manufacturer in Hungary made significant efforts and reached excellent, widely used results in working out masonry blocks for high sound insulation purposes, specifying the sound insulation of all the elements which have task from this aspect, specifying the acoustic ranges of application and also the effects of mistakes either in the production or in the constructional work. The research development activity was running in form of cooperation with TU Budapest, Laboratory of Building Acoustics. The results have been established by theoretic, experimental and practical investigations.The paper describes the conception, the approach and results, including also the mutual relations between heat insulation and sound insulation of facade constructions.
 • Illényi A. — Prof. Tarnóczy Tamás. A modern akusztika hazai úttörője és szervezője
  kivonat | pdf
  Kivonat — A beszédhangok akusztikája témában doktorált 1943-ban Békésy Györgynél, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, Budapesten. A háborút követően több évtizeden át keményen dolgozott a magyar akusztikai tudomány és gyakorlati alkalmazásának fejlődése érdekében. Az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig két budapesti egyetemen oktatott akusztikát, vezetője volt előbb egy MTA kutatócsoportnak, majd az MTA Akusztikai Kutatólaboratóriumnak.Tizenkilenc könyvet írt, ebből 8 monográfia, több száz publikációja jelent meg. Sokat tett a tudományos, műszaki (építészeti, gépészeti, és főleg telekommunikációs irányokban), valamint a nyelvtudományi, orvos akusztikai és környezetvédelmi szakterületeken dolgozó fiatal szakemberek nemzetközi kapcsolataiért.Munkássága kiemelkedő az első magyar akusztikai szabványsorozatok kidolgozásában, valamint az ISO és IEC nemzetközi szabványrendszerbe való bekapcsolásában. Tarnóczy professzor azon akusztikusok körébe tartozott, akik az egyetemes akusztika teljes körében jártasak voltak. Az akusztika legtöbb témáját tanította a beszédakusztikától a koncerttermek akusztikájáig, a bioakusztikától az ultrahangok széleskörű gyakorlati alkalmazásáig. Az akusztikusok nemzetközi együttműködésének elismert európai úttörője. Az Akusztikai Társaságok Kelet-Európai, majd Európai Szövetsége (FASE mint a későbbi EAA elődei) szervezetek ötletfelvetője volt. Egy évvel az 1956-os tragikus kimenetelű forradalom után megszervezte az első budapesti akusztikai konferenciát. Ez az esemény, és 3 évente megrendezett folytatása tette lehetővé, hogy a nyugatról és keletről érkező akusztikusok rendszeresen találkozhassanak Budapesten. Ezen konferenciák csúcspontja az 1971. évi 7. ICA Kongresszus volt, Tarnóczy szervezésével és elnökletével.Az európai akusztika azon vezetői közé tartozott, akiknek érdeme, hogy megindult a rendszeres kooperáció az akusztikai szövetségek között a politikailag megosztott Európában.
  Abstract — Received his PhD in 1943 at the Pázmány Péter Scientific University Budapest for his research in the acoustics of speech sounds. After the Second World War he worked hard for many decades to improve the discipline and practice of the acoustics in Hungary. From the fifties to the eighties he gave lectures on acoustics at two universities in Budapest. At the same time he led an academic research group, and later on the Acoustic Research Laboratory of the Hungarian Academic of Science. He wrote 19 books, 8 of which can be considered as monograph, and several hundreds of scientific papers. He managed and promoted international cooperation of young professionals working in research, engineering (architectural, mechanical and telecommunications), language science, and also in medical and enviromental fields of the acoustics in our country. Had a prominent work in elaborating the first series of Hungarian acoustical standards, and in joining to the ISO and IEC standardisation process. Professor Tarnóczy belongs to the few experts who were involved in the gamut of acoustics. He taught and educated most of the fields: from speech acoustics to cocert-hall acoustics, from bioacoustics to diverse applications of ultrasonics. He was an acknowledged pioneer in organising international cooperation of acousticians in Europe. The basic idea of the Eastern European, and later the European Federation of Acoustic Societies (FASE as a regional predecessor of EAA) belonged to him also. One year after the tragic defeat of the Hungarian Revolution of 1956, he organized the first international acoustic conference in Budapest. This event was the kick-off for a triennial conference that served as meeting place of acousticians coming from west and east in the following thirty years. The zenith of them was the 7th ICA Congress in 1971, organized and chaired by Prof. Tarnóczy. He was one of the early leaders of European Acoustics, whose merit was to begin a regular cooperation between acoustics societies in the politically divided Europe!
 • Dr. Balogh Géza, Ifj. Balogh Géza — DCR teremhangzást javító rendszer
  kivonat | pdf
  Kivonat — A dolgozatban a DCR nevű (Digital Control of Reverberation) rendszert mutatjuk be, amely képes elektroakusztikai eszközökkel megváltoztatni egy terem akusztikáját. A DCR rendszerrel mintegy változtatjuk a falak burkolatát, azaz létrehozunk a határoló falakon és a mennyezeten egy elektroakusztikai burkolatot, amelynek paramétereit több lépcsőben változtatni tudjuk. Elektroakusztikai elven működő, teremutózengési időt változtató rendszer Magyarországon elsőként a debreceni Kölcsey Kongresszusi Központban valósult meg. A DCR működési elvét, a felmerülő problémákat és azok megoldását célszer űen ezen a konkrét rendszeren keresztül mutatjuk be. Megvizsgáljuk a mikrofonok és hangsugárzók egymástól való távolságának hatását és ezen hatást befolyásoló tényezőket. Kitérünk a terem különböző állapotában a teremakusztikai paraméterek vizsgálatára a frekvencia függvényében. A terem utózengést szabályozó DCR rendszerünk non-inline elven alapul, így az 1100 főt befogadó többcélú terem (Kölcsey Központ Auditórium) hangzása természetes maradt. A DCR rendszerben több önálló, döntően digitális hangcsatornát alkalmazunk, csatornánként egy mikrofont, egy vagy két hangsugárzót, teljesítményerősítőt, és DSP-t. Az utózengési időt érintőképernyős távvezérlővel, nagyon egyszerű módon, 2 x 5 fokozatban lehet szabályozni. A központi digitális vezérlő egységen belül azonban további beállításokkal ennél több, különböző teremhangzás is megvalósítható.
  Abstract — We present our system called DCR (Digital Control of Reverberation), which is capable of changing the reverberation of a room by means of electroacoustical devices. Using the DCR system, we are able to change the enclosures, i.e. we create an electroacoustical enclosure on the walls and on the ceiling. The parameters of the electroacoustical enclosure can be changed in several steps. The system was installed in Hungary for the first time in the city of Debrecen, in the Kölcsey Congress Centre. The principle of the DCR and the problems and their solutions will be presented via this specific installation. We study the effect of the distance between the microphones and the loudspeakers, and the factors that influence this effect. We also analyse the room acoustics parameters in respect to the frequency, in the different status of the auditorium. Our room acoustics enhancement DCR system is based on the non-inline principle, thus the room acoustics of the main auditorium (1100 seats) of the Kölcsey Centre remained absolutely natural.We use several numbers of independent digital channels in the system, and each channel consists of one microphone, one or two loudspeakers, a power amplifier and a DSP. Reverberation time can be controlled in 2 x 5 steps, in a very simple way using a touch panel control system. Furthermore there is a possibility to set more than 10 presets, by programming the digital central unit.
© 2010 — Akusztikai Szemle Szerkesztősége, Rezidiuum Kft. | elérhetőség | jogvédelem